Valgkampsgrundlag

/Valgkampsgrundlag
Valgkampsgrundlag2019-11-05T11:46:42+00:00

Sammen om Aarhus Universitet

Studenterrådets valgkampsgrundlag 2019

Aarhus Universitet er vores universitet, og Studenterrådet går til valg på at vi sammen – sammen på tværs af fag, sammen på tværs af fakulteter, og sammen som studerende, ansatte og ledelse – kan gøre Aarhus Universitet bedre. 

Sammen om studenterrepræsentation

Studenterrådet udgøres af fagrådene, som repræsenterer studerende på de enkelte fag og fagområder på hele universitetet. Det betyder, at Studenterrådet er repræsenteret helt lokalt på uddannelserne samt i arbejdsgrupper, udvalg og nævn, hvor der sidder studerende på universitetet. Det er vi, fordi vi tror på den brede repræsentation og samarbejde mellem alle studerende på Aarhus Universitet. Fordi de lokale fagråd giver Studenterrådet en forankring og muliggør en stærk forbindelse fra den enkelte studerende op til studenterrepræsentanterne i bestyrelsen. Således kan vi sammen ændre vores fælles hverdag til det bedre. Kort sagt mener vi, at studenterrepræsentanterne skal arbejde for alle studerendes interesser ud fra princippet om faglig funderet enhedsorganisering.

Den brede repræsentation muliggør, at selv studerende, som ikke er aktive i universitetspolitik, kan blive hørt, hvilket er første skridt i at få indflydelse over egen hverdag og studium. Det sikrer, at de, der sidder med viden om, hvad der fungerer lokalt, kan blive spurgt til råds og gøre deres viden gældende. Dette er vigtigt, da der alt for sjældent bliver taget hensyn til lokale forhold fra centralt hold.

Det er en prioritet for Studenterrådet, at alle studerende har mulighed for indflydelse på deres hverdag, og at ledelsen i højere grad vælger løsninger, som tilgodeser lokale behov. Studenterrådet mener derfor, at den brede studenterrepræsentation er afgørende for et universitet, der kan omfavne en stor og forskelligartet studenterpopulation.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

 • At alle studerende kan blive hørt.
 • At sikre lokal viden og interesser i relevante beslutninger.
 • At sikre, at enhver sag bliver belyst fra alle relevante sider.

 

Sammen om demokrati

Studerende er en central del af universitetet, og det er kun naturligt, at studerende skal have indflydelse på deres hverdag samt på universitetets beslutninger og fremtid. De studerende skal derfor have medbestemmelse og indflydelse i arbejdsgrupper og udvalg, som nedsættes af universitets-, fakultets- og institutledelserne. Studenterrådet vil derfor kæmpe for, at der er studerende med i alle relevante fora, og at studenterrepræsentanterne er udpeget af de studerende. Hvorvidt studerende har indflydelse på hverdagen på universitetet, hænger i høj grad sammen med universitetets nærdemokrati, og at beslutninger træffes på det laveste meningsfulde niveau, så tæt på de studerende og medarbejdere, de berør, som muligt. Studenterrådet vil også kæmpe for, at bestyrelsen tager ansvaret for, at studenterindflydelse og universitetsdemokrati er velfungerende.

Studenterrådet går således til valg på følgende punkter:

 •       Sikring af studenterrepræsentation i alle relevante fora.
 •       At beslutninger træffes tættest muligt på de studerende.
 •       At sikre studenterindflydelse på alle niveauer af universitetet.

Sammen om et grønnere universitet

Den menneskeskabte globale opvarmning udgør en alvorlig trussel mod hele menneskeheden og kræver handling så de værste konsekvenser kan afværges. Som en samfundsbærende institution er det vigtigt at Aarhus Universitet også er sit ansvar bevidst, og bidrager til at løse klimakrisen. Det skal ske både gennem universitetets uddannelse og forskning, og ved at universitetet internt drives mere bæredygtigt.

Det er væsentligt, at Aarhus Universitet bliver mere bæredygtigt, både som følge af universitetets direkte bidrag til den globale opvarmning, men ikke mindst som et foregangseksempel til efterfølgelse.

Universitetet er i øjeblikket i gang med at udarbejde en bæredygtighedsstrategi, som skal vedtages i bestyrelsen. Studenterrådet vil arbejde for, at strategien kommer til at indeholde ambitiøse målsætninger for CO2-reduktion, og at bestyrelsen løbende tager ansvar for at følge op på strategien og iværksætte de nødvendige initiativer for at nå målene.

Mere konkret foreslår Studenterrådet en række initiativer, som bestyrelsen kan iværksætte med det samme:

1)     Alle udbudsaftaler fra universitet skal indeholde klima- og miljøklausuler. Når universitetet f.eks. bygger nye bygninger, renoverer eller vælger leverandører til indkøb foregår dette gennem udbudsaftaler. Alle disse aftaler skal indeholde bestemmelser om, at varen eller ydelsen skal leve op til relevante bæredygtighedskriterer.

2)     Universitetets tjenesterejser skal foretages med tog frem for fly, når det er praktisk muligt. Internationalt samarbejde er helt centralt for universitetsverdenen, og derfor er det også helt nødvendigt, at blandt andet forskere med jævne mellemrum rejser rundt i verden. På grund af flytrafikkens store CO2-aftryk  bør flyrejser dog udskiftes med tog, når det er praktisk muligt.

3)     Affaldssorteringen på Aarhus Universitet skal forbedres. Det er væsentligt, at vi bliver bedre til at genanvende vores begrænsede ressourcer. Desværre er mulighederne for at sortere affald på universitetet i dag ret begrænsede. Dette skal forbedres væsentligt.

Et vigtigt formål med uddannelse og forskning er, at det udvikler vores samfund og bidrager med løsninger af væsentlige samfundsproblemer. Derfor er det væsentligt, at universitetsledelsen tager ansvar for at facilite at universitetets uddannelse og forskning kan bidrage med løsninger til klimakrisen. Det er dog samtidig helt centralt at værne om den akademiske frihed, således at den enkelte forskers forskningsfrihed bevares, og at de lokale fagmiljøer, gennem studienævnene, bevarer retten til at bestemme indholdet af vores uddannelser. Universitetsledelsens opgave er derfor at stille ressourcer til rådighed for grøn forskning og uddannelse, men aldrig at diktere indholdet af forskning og uddannelse. Dette vil Studenterrådet arbejde for at sikre i bestyrelsen.

Studenterrådet går således til valg på følgende punkter:

 •       Vedtagelsen af en ambitiøs bæredygtighedsstratgi, som bestyrelsen jævntligt følger op på.
 •       Alle udbudsaftaler fra universitetet skal indeholde klima- og miljøklausuler.
 •       Universitetets tjenesterejser skal foretages med tog frem for fly, når det er praktisk muligt.
 •       Affaldssorteringen på Aarhus Universitet skal forbedres.
 •       Universitetet skal facilitetere muligheden for grøn forskning og uddannelse, men aldrig diktere indholdet.

Sammen om kvalitetsuddannelser

Kvaliteten af vores uddannelser har de senere år været presset af nedskæringer og fremdriftsincitamenter. Begge dele er pålagt universitetet af ministeriet og Folketinget, og de overordnede rammer er dermed ude for universitetets kontrol. Det er dog stadig universitetet, og dermed bestyrelsen, som bestemmer over fordelingen og anvendelse af universitetets midler, og den konkrete udformning af fremdriftsregler bestemmes også af universitetet selv.

 Studenterrådet går til valg på, at de interne fremdriftsregler på AU skal lempes mest muligt. Reglerne i form af aktivitetskrav, maksimale studietider, bestemmelser for førsteårsprøver og tvangstilmelding til specialet er udformet i 2016, og det er Studenterrådets opfattelse, at reglerne er en overimplementering i forhold til, hvad der er nødvendigt for undgå en for stor økonomisk straf og opnå de fremdriftsmål, som er fastsat fra politisk hold. Derfor kan reglerne med fordel lempes til fordel for de studerendes fleksibilitet, faglighed og trivsel og uden økonomisk eller politisk omkostning for universitetet.

Roskilde Universitet har for nyligt stort set afskaffet alle sine interne fremdriftsregler blandt andet med henvisning til, at reglerne var for bureaukratiske og administrativt  omkostningsfulde. Vi mener, at dette bør tjene som et eksempel til efterfølgelse.

Studenterrådet mener principielt, at fremdriftsreglerne helt bør afskaffes, men vi er meget parate til at forhandle om alle lempelser og forbedringer af reglerne.

 Uddannelseskvalitet sikres og udvikles primært i de lokale fagmiljøer og i særdeleshed gennem studienævnet, men det er væsentligt, at bestyrelsen sikrer de bedst mulige rammer for dette. Det er blandt andet bestyrelsens ansvar at sikre tilstrækkelige midler til et fornuftigt antal undervisningstimer og en ordentlig forskningsdækning af vores uddannelser i form af fastansatte forskere tilknyttet undervisningen. Det er ikke nogen nem opgave, den pressede økonomi taget i betragtning, men ikke desto mindre vigtigt.

De sidste år har der været eksempler på at fakulteter, på trods af nedskæringer, har lavet overskud i forhold til det budgetterede som følge af overdreven forsigtighed og større nedskæringer, end hvad der var nødvendigt. Det er meget uheldigt, og det er vigtigt, bestyrelsen tager ansvar for at sikre, at alle de tilgængelige ressourcer bliver anvendt på at understøtte vores uddannelser. Ligeledes råder Aarhus Universitet over en stor egenkapital. Dele af denne kan også anvendes aktivt på investeringer til gavn for uddannelse og forskning fremfor at stå passivt hen.

Studenterrådet vil dermed i bestyrelsen arbejde for at flest mulige ressourcer rent faktisk bliver gjort tilgengængelig for og anvendt i de lokale fagmiljøer.

Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

 •       Fremdriftsreglerne tages op til revision og lempes mest muligt.
 •       Der arbejdes for, at flest mulige ressourcer reelt bliver afholdt til uddannelse og forskning.

Sammen om det gode studiemiljø

Et godt studiemiljø er en central forudsætning for en god uddannelse, og for at vi som studerende trives i vores hverdag. Særligt to tiltag vil have stor betydning for studiemiljøet på Aarhus Universitet i den nærmeste fremtid: Opførelsen af det nye Campus 2.0 på de gamle hospitalsarealer og opdelingen af fakultetet Science & Technology i to selvstændige fakulteter.

Campus 2.0

Universitetsledelsen er meget optaget af at optimere udnyttelsen af universitetets kvadratmetre, og dermed også bygge så få kvadratmetre som muligt i forbindelse med opførelsen af Campus 2.0. Det sker ud fra en målsætning om “ikke at sætte unødigt mange penge i mursten” og derved spare penge. Det er en sympatisk målsætning, men det er dog helt centralt for at sikre et ordentligt studiemiljø, at der er tilstrækkeligt plads til læsepladser, gruppearbejde, undervisningslokaler, specialepladser, foreningslokaler, lokaler til sociale aktiviteter med mere. Studenterrådet oplever, at der mange steder på universitetet er problemer med pladsmangel, og er derfor også bekymret for at Campus 2.0 bliver opført med et for lavt kvadratmeterantal. Derfor vil Studenterrådet arbejde for i bestyrelsen, at Campus 2.0 får tilstrækkeligt plads til et ordentligt studiemiljø.

Det bør også være et centralt hensyn ved opførelsen af campus 2.0, at studerende og forskere ikke adskilles, men at den fysiske indretning fordrer til, at studere og forskere mødes i deres hverdag.

Når fagmiljøer begynder at flytte ind på det nye campus, er det vigtigt med lokal inddragelse og medbestemmelse i flytteprocessen. Tidligere flytninger af fag har medført store gener for studerende, forskere og administrativt personale og en oplevelse af at være dårligere stillet efter flytningen. Det bedste måde at undgå dette er gennem en tidlig og reel inddragelse af det lokale fagmiljø i flytteprocessen. Studenterrådet vil arbejde for, at bestyrelsen tager ansvar for at sikre dette i forbindelse med indflytningen på Campus 2.0.

Opdelingen af Science & Technology

I etableringen af to nye fakulteter skal der træffes mange beslutninger, som har direkte indvirkning på de studerendes hverdag. Det er væsentligt, at beslutningerne om indretning af de nye fakulteter træffes så tæt på de lokale fagmiljøer som muligt. Som minimum skal ansatte og studerende høres grundigt i alle relevante beslutninger og helst skal beslutningerne, når det er muligt, også træffes af fagmiljøerne selv. Studenterrådet vil arbejde for, at bestyrelsen holder de nye fakultetsledelser op på dette og om nødvendigt intervenere, hvis inddragelsen og medbestemmelsen ikke sikres tilstrækkeligt.

Opbyggelsen af de to nye fakulteter vil i en overgangsfase kræve ekstra ressourcer. Studenterrådet mener, at universitet fra centralt hold skal inddække de ekstra udgifter, så  midlerne ikke går fra uddannelse og forskning i overgangsperioden. Eftersom dette vil være en éngangsudgift, er det nærliggende at tage midlerne fra universitetets egenkapital.

 Derfor går Studenterrådet til valg på følgende punkter:

 •       Campus 2.0 skal sikres tilstrækkeligt med kvadratmeter til et ordentligt studiemiljø.
 •       Campus 2.0 skal indrettes, så studerende og forskere mødes i hverdagen.
 •       Lokal inddragelse og medbestemmelse skal sikres i indflytningen på Campus 2.0.
 •       Bestyrelsen skal sikre lokal inddragelse og medbestemmelse i beslutninger omkring indretningen af de to nye fakulteter.
 •       Ekstra udgifter til opstarten af de to nye fakulteter skal afholdes af universitets egenkapital.

Studenterrådet går til valg på følgende punkter:

 •       At alle studerende kan blive hørt.
 •       At sikre lokal viden og interesser i relevante beslutninger.
 •       At sikre, at enhver sag bliver belyst fra alle relevante sider.
 •       Sikring af studenterrepræsentation i alle relevante fora.
 •       At beslutninger træffes tættest muligt på de studerende.
 •       At sikre studenterindflydelse på alle niveauer af universitetet.
 •       Vedtagelsen af en ambitøse bæredygtighedsstratgi, som bestyrelsen jævntligt følger op på.
 •       Alle udbudsaftaler fra universitet skal indeholde klima- og miljøklausuler.
 •       Universitetets tjenesterejser skal foretages med tog frem for fly, når det er praktisk muligt.
 •       Affaldssorteringen på Aarhus Universitet skal forbedres.
 •       Universitetet skal skal facilitere muligheden for grøn forskning og uddannelse, men aldrig diktere indholdet.
 •       Fremdriftsreglerne tages op til revision og lempes mest muligt.
 •       Der arbejdes for, at flest mulige ressourcer reelt bliver afholdt til uddannelse og forskning.
 •       Campus 2.0 skal sikres tilstrækkeligt med kvadratmeter til et ordentligt studiemiljø.
 •       Campus 2.0 skal indrettes, så studerende og forskere mødes i hverdagen.
 •       Lokal inddragelse og medbestemmelse skal sikres i indflytningen på Campus 2.0.
 •       Bestyrelsen skal sikre lokal inddragelse og medbestemmelse i beslutninger omkring indretningen af de to nye fakulteter.
 •       Ekstra udgifter til opstarten af de to nye fakulteter skal afholdes af universitets egenkapital.