Valgkampsgrundlag

Valgkampsgrundlag2021-10-12T19:56:32+02:00

Valgkampsgrundlag 2021

 

INTET UNIVERSITET UDEN TRIVSEL

Det er essentielt at studerende møder et universitet som er interesseret i deres studie og deres lyst til at studere.

I den senere tid har vi gang på gang set, at vi som studerende i større grad mistrives. Dette blev især tydeligt under corona, hvor størstedelen havde mistet meget af lysten til at studere. Studerendes lyst til studiet skal være en topprioritet for universitetet.

Fundamentet for god trivsel er et stærkt studiemiljø, og kernen hertil er foreningerne.

Under nedlukningen så vi, hvordan foreningerne blev ramt hårdt og blev udsuItet ved manglende opbakning i en tid, hvor man havde svært brug for dem. Foreningerne har fået mulighed for et økonomisk boost efter corona. Puljer til at søge lignende midler bør også sikres fremadrettet, og AU skal i fremtiden sikre at der er klar kommunikation om hvordan sådanne midler søges.

At understøtte foreningerne handler dog ikke udelukkende om midler, men især også at sikre deres rettigheder og anerkende dem som en del af studiemiljøet.

I Studenterrådet går vi til valg på at genskabe og etablere stærke studiemiljøer ved at prioritere genopbygningen og væksten af foreningslivet på AU. Foreningerne skal anerkendes som en del af AU og sikres retten til at afholde arrangementer så let som muligt, og der skal aktivt fra AU gøres en indsats for at sikre deres synlighed og tilstedeværelse.

Det skal være lettere for studerende at mødes i et studiemiljø, hvor man let kan se de eksisterende foreninger og mulighederne for selv at engagere sig.

Derfor vil Studenterrådet kæmpe for, at AU understøtter, at fagmiljøerne sikres de nødvendige midler og muligheder til at sikre trivsel blandt studerende såvel som ansatte. For Studenterrådet er vigtigt at trivsel skal være et vedvarende og langsigtet fokus på AU.

 

Derfor går Studenterrådet til valg på, at:

  • Sikre foreningerne rettigheder og adgang til deres aktiviteter så let som muligt.
  • Universitetet prioriterer foreningernes synlighed og tilstedeværelse i studiemiljøerne.
  • Foreningslivet systematisk indtænkes i nuværende og nye studiemiljøer.


INTET UNIVERSITET UDEN KLAR KOMMUNIKATION


Mange studerende har forgæves forsøgt at søge information omkring deres studieordning, undervisnings- eller eksamensplaner gennem AU’s officielle kommunikationsveje. Relevant og central information til studerende handler ikke kun om den næste undervisningstime eller eksamen. Det handler også om den afgørende information, når tingene ikke forløber som planlagt eller når studerende har brug en dispensation, mangler information om den rette rådgivning og støtte, eller har oplevet uønsket adfærd.

Det er væsentligt, at studerende får al den relevante information der er nødvendig for at kunne få en gnidningsfri, uproblematisk studietid. Studerende må aldrig føle, at de savner information som følge af, at AU ikke tydeligt og rettidigt har meldt ud. På trods af at kommunikation længe har været et problem på AU, har corona-situationen i særdeleshed vist, hvordan studerende har savnet klare, konkrete udmeldinger i forbindelse med indgribende ændringer i vores studie- og eksamensopbygning.

Når det kommer til studerendes trivsel, er det væsentligt, at vi har mulighed for at kunne klage til uafhængige organer, så studerende trygt føler de kan reagere på mistrivsel, og føler deres klage vil blive taget alvorligt og behandlet professionelt.

Det er vigtigt at AU gør studerende opmærksom på allerede eksisterende eller nye trivselsfremmende tiltag, der gavner studerendes trivsel i deres studietid. De mange initiativer inden for studenterrådgivning og støttetilbud, har AU pligt til at formidle til studerende.

 

Derfor går Studenterrådet til valg på, at:

  • Gøre det nemt for studerende at finde svar på studierelevante spørgsmål.
  • AU skal sikre, at studerende nemt kan finde ud af, hvem de skal kontakte, når de har brug for hjælp.
  • Kommunikation til studerende skal være klar, tydelig og rettidig.
  • Studerende bliver informeret om deres rettigheder, når det omhandler mistrivsel og klager.

 

INTET UNIVERSITET UDEN GOD, FYSISK UNDERVISNING

 

Nedlukningen under corona-pandemien i 2020 og 2021 medførte, at meget af undervisningen blev omlagt til online-formater. Omlægningen havde store konsekvenser for studerendes trivsel, koncentration og motivation. Nu skal vi tilbage til normalen, hvor vi mødes og færdes på tværs af årgange, institutter og fakulteter. Aarhus Universitet er et campus-universitet, og det fysiske studiemiljø skal stå centralt i vores virke.

Nedlukningen har skabt helt nye rammer og muligheder for, hvordan vi tænker undervisning post-corona. Vi har set at online-undervisning ikke var en tilstrækkelig erstatning for fysisk undervisning, men at det har potentiale som supplement eller i bestemte formater. Vigtigst af alt er dog, at kvaliteten af undervisningen altid kommer i første række. Kvalitet er også, at studerende møder hinanden til undervisningen og sparrer indbyrdes.

Det er derfor afgørende, at tilrettelæggelse af undervisning altid sker på baggrund af læringsmæssige hensyn frem for økonomiske eller praktiske udfordringer, og beslutningskompetencen skal altid ligge hos det enkelte studienævn.

 

Derfor går Studenterrådet til valg på, at:

  • Online-undervisning altid skal ske af hensyn til læring og ikke økonomiske eller praktiske udfordringer.
  • Tilrettelæggelsen af undervisningsformen altid skal ske lokalt hos det enkelte studienævn.