Mærkesager2021-10-26T11:11:42+00:00

Mærkesager 2021

Aarhus Universitet er vores universitet, og Studenterrådet går til valg på at vi sammen – sammen på tværs af fag, sammen på tværs af fakulteter, og sammen som studerende, ansatte og ledelse – kan gøre Aarhus Universitet bedre.
Der er intet universitet uden de studerende, og de studerende skal have de bedst mulige rammer. 

Vi har i år opsat 3 overordnede emner vi går til valg på:

 • Intet universitet uden trivsel
 • Intet universitet uden klar kommunikation
 • Intet universitet uden god fysisk undervisning

Nedenfor kan du læse en kort oversigt for hvert af emnerne. Hvis du er interesseret i at vide mere, kan du her læse vores valgkampsgrundlag.

Intet universitet uden trivsel

Intet universitet uden trivsel

I den senere tid har vi gang på gang set, at vi som studerende i større grad mistrives. Dette blev især tydeligt under Corona-nedlukningen, hvor størstedelen havde mistet meget af lysten til at studere. Studerendes lyst til studiet skal være en topprioritet for universitetet.

Fundamentet for god trivsel er et stærkt studiemiljø, og kernen hertil er foreningerne.
Under nedlukningen så vi, hvordan foreningerne blev ramt hårdt og blev udsuItet ved manglende opbakning i en tid, hvor man havde svært brug for dem. Foreningerne har fået mulighed for et økonomisk boost efter corona. Puljer til at søge lignende midler bør også sikres fremadrettet, og AU skal i fremtiden sikre at der er klar kommunikation om hvordan sådanne midler søges. At understøtte foreningerne handler dog ikke udelukkende om midler, men især også at sikre deres rettigheder og anerkende dem som en del af studiemiljøet. 

Derfor går Studenterrådet til valg på, at:

 • Sikre foreningerne rettigheder og adgang til deres aktiviteter så let som muligt.
 • Universitetet prioriterer foreningernes synlighed og tilstedeværelse i studiemiljøerne.
 • Foreningslivet systematisk indtænkes i nuværende og nye studiemiljøer.

Intet universitet uden klar kommunikation

Intet universitet uden klar kommunikation

Det er væsentligt, at studerende får al den relevante information der er nødvendig for at kunne få en gnidningsfri, uproblematisk studietid. Studerende må aldrig føle, at de savner information som følge af, at AU ikke tydeligt og rettidigt har meldt ud. På trods af at kommunikation længe har været et problem på AU, har Corona-situationen i særdeleshed vist, hvordan studerende har savnet klare, konkrete udmeldinger i forbindelse med indgribende ændringer i vores studie- og eksamensopbygning.

Når det kommer til studerendes trivsel, er det væsentligt, at vi har mulighed for at kunne klage til uafhængige organer, så studerende trygt føler de kan reagere på mistrivsel, og føler deres klage vil blive taget alvorligt og behandlet professionelt.

 

Derfor går Studenterrådet til valg på, at:

 • Gøre det nemt for studerende at finde svar på studierelevante spørgsmål.
 • AU skal sikre, at studerende nemt kan finde ud af, hvem de skal kontakte, når de har brug for hjælp.
 • Kommunikation til studerende skal være klar, tydelig og rettidig.

Studerende bliver informeret om deres rettigheder, når det omhandler mistrivsel og klager.

Intet universitet uden god, fysisk undervisning

Intet universitet uden god, fysisk undervisning

Nedlukningen har skabt helt nye rammer og muligheder for, hvordan vi tænker undervisning post-Corona. Vi har set at online-undervisning ikke var en tilstrækkelig erstatning for fysisk undervisning, men at det har potentiale som supplement eller i bestemte formater. Vigtigst af alt er dog, at kvaliteten af undervisningen altid kommer i første række. Kvalitet er også, at studerende møder hinanden til undervisningen og sparrer indbyrdes. 

Det er derfor afgørende, at tilrettelæggelse af undervisning altid sker på baggrund af læringsmæssige hensyn frem for økonomiske eller praktiske udfordringer, og beslutningskompetencen skal altid ligge hos det enkelte studienævn. 

Derfor går Studenterrådet til valg på, at:

 • Online-undervisning altid skal ske af hensyn til læring og ikke økonomiske eller praktiske udfordringer.
 • Tilrettelæggelsen af undervisningsformen altid skal ske lokalt hos det enkelte studienævn.